დასახელება: ტობის წიგნი, მატენადარანი

რედაქტორი: ნათია დუნდუა

სახელი:

ელ-ფოსტა: dunduanatia@gmail.com

გამომცემელი: ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი

გამოცემის ადგილი: თბილისი

წყარო:
ხელნაწერი http://tobit.iliauni.edu.ge/digipal/manuscripts/4/

დაცულია:
მატენადარანი, მესროპ მაშტოცის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ქართულ ხელნაწერთა ფონდი, 7125, H-646

თარიღი: XII-XIII

დამატებითი ინფორმაცია: ბიბლიოგრაფია: ც. ქურციკიძე, ძველი აღთქმის აპოკრიფული წიგნების ქართული ვერსიები, I, "მეცნიერება", თბილისი, 1970. | ტობის წიგნის შემცველი ფრაგმენტი | ეტრატი; | ორად გაჭრილი ფურცლები | გამოყენებული იყო სომხური ხელნაწერის საცავ ფურცლებად | ნუსხური | მელანი - შავი, შიგადაშიგ გამოყენებულია სინგურიც; | ხელნაწერი თავდაპირველად დაწერილი უნდა ყოფილიყო 2 სვეტად, | თითოეულ სვეტში 31 სტრიქონი; | ეტრატის ზომა:31,5 X 25 | ტექსტის ზომა: 24,5 X 17 | აშიები: შიდა - 2,8 გარე - 4 ზედა - 2,5 ქვედა - 4,5 სვეტებს შორის - 1,7 სტრიქონებს შორის - 0,8 | ტობის წიგნიდან შემორჩენილი ნაწილებია: 1:2-1:3, 1:3-1:4, 1:6-1:8, 1:14-1:15, 1:15-1:17. | ტობის ფრაგმენტების ზომებია: აშიები - დაახლოებით 6 სმ, ტექსტი - დაახლ. 7 სმ. | პირველი ფრაგმენტზე შემონახულია 8 სტრიქონი, მეორეზე - 17, მესამეზე - 9, მეთხეზე - 8 და მეხუთეზე - 9 სტრიქონი | არსებობს ხელნაწერის ფოტოები, გადაღებული ბერნარ უტიეს მიერ. |

ქართული

პარალელური

1,3

მე, ტობი, გზათა ჭეშმარიტებისათა ვიდოდე და სიმართლისათა. ყოველთა დღეთა ცხორებისა ჩემისათა. და მოწყალებანი და ქველის საქმენი მრავალნი ვყვენ ძმათა მიმართ ჩემთა და ნათესავთა ჩემთა რომელნი თანა-მივიდოდეს მე, მი-რაჲ-ვიდოდეთ ჩუენ სოფლად ასურასტანელთა ნინევედ

Ἐγὼ Τωβὶτ ὁδοῖς ἀληθείας ἐπορευόμην καὶ δικαιοσύνης πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καὶ ἐλεημοσύνας (doubl,Geo) πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ τῷ ἔθνει μου(=GII) τοῖς συμπορευθεῖσιν (doubl,Geo) μετ᾽ ἐμοῦ εἰς χώραν Ἀσσυρίων εἰς Νινευή

1,4

და ოდეს ვიყავ სოფელსა ჩემსა, ქუეყანასა ისრაელისსა, სიჭაბუკესა ჩემსა . ყოველი ტომი ნეფთალიმისი, მამისა ...

καὶ ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου ἐν τῇ γῇ Ἰσραήλ νεωτέρου μου πᾶσα φυλὴ τοῦ Νεφθαλεὶμ τοῦ πατρός

1,7

და მივსცი იგი მღდელთა ძეთა აჰრონისთა, საკურთხეველსა და ყოველთა ნაყოფთა ათეულსა მივსცემდ ძეთა ლევისთა რომელნი ჰმსახურებდეს იჱრუსალემს. და მეორე ათეული და ვყიდი და მივიდი, შევამსახური იჱრუსალემს თითოეულსა წელიწადსა.

καὶ ἐδίδουν αὐτὰς τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς Ἀαρὼν πρὸς τὸ θυσιαστήριον (+καὶ Geo) πάντων τῶν γενημάτων τὴν δεκάτην ἐδίδουν τοῖς υἱοῖς Λευὶ τοῖς θεραπεύουσιν εἰς Ἰερουσαλήμ καὶ τὴν δευτέραν δεκάτην ἀπεπρατιζόμην καὶ ἐπορευόμην καὶ ἐδαπάνων ἐν Ἱεροσολύμοις καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτόν

1,8

ხ~ მესამე ათეული მივსცი, ვიეთა-იგი ჯერ-არნ . ვ~ა-იგი ...

καὶ τὴν τρίτην (+ δεκάτην Geo) ἐδίδουν οἷς καθήκει καθὼς

1,13

ვაჭარ :

ἀγοραστής

1.15

და ოდეს მოკუდა ენემესარ . მეფობდა სენაქერიმ, ძე მისი, მის წილ და გზანი მისნი შფოთ იყვნეს . და ვერღარა ვიკადრე მისლვად ხუჟიკეთა :.

1,16

და დღეთა ენემესარისთა მოწყ~ლებასა მრვ~ლსა ვჰყოფდი ძმათა ჩ~მთათ~ს.

καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἐνεμεσσάρου ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίουν τοῖς ἀδελφοῖς μου

1,17

პურსა ჩ~მსა ვსცემდ მშიერთა და სამოსელსა - შიშუჱლთა . და უკ~თუ სადა ვინ ვიხილი ნ~თესვისა ჩ~ნისაგანი

τοὺς ἄρτους μου ἐδίδουν τοῖς πεινῶσιν καὶ τὰ ἱμάτιά τοῖς γυμνοῖς καὶ εἴ τινα ἐθεώρουν ἐκ τοῦ γένους μου

კომენტარები

1.

2.